Määrämuotoinen asiakirjamalli, Perukirjan laadintaan. (word)

Hinta
12,20 €

Ladattava tiedosto:

perukirja

perukirja

Perukirjasta täytyy ilmetä muun muassa:

vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset, testamentin saajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja vastaanottavan pesänhoitajan yhteystiedot perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuussuhde vainajaan onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso (perinnönjättäjän kanssa avoliitossa elänyt henkilö, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa) vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat (valtion takaamaa opintolainaa ei merkitä perukirjaan) vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille ilmoitus siitä, pitääkö leski kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, vai pitääkö hän hallinnassaan vain jonkin osan siitä (esimerkiksi puolisoiden yhteisen kodin) testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset mahdolliset ennakkoperinnöt ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa (lahjan saantiajankohta, arvo ja laatu) perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset (niiden saajat ja määrät) perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat.

Mitä asiakirjoja perukirjaan täytyy liittää?

Riittävä sukuselvitys, jäljennös testamentista ja mahdollisesta avioehtosopimuksesta jos vainaja oli ollut avioliitossa, jäljennös ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen tehdystä perukirjasta. Perukirjan lisäksi täytyy liittää jäljennökset myös testamentista ja avioehtosopimuksesta, jos sellaisia oli ollut jos ositus tai perinnönjako oli toimitettu vainajan ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä, jäljennös osituskirjasta tai perinnönjakokirjasta jos omaisuudesta maksettavaa perintöveroa määrättäessä on otettava huomioon jonkun muun kuin vainajan jäämistöstä laadittu perukirja, jäljennös tästä perukirjasta. Jäljennös toisen henkilön perukirjasta tarvitaan esimerkiksi silloin, jos vainaja oli toisen henkilön kuolinpesän osakas tai hän oli perinyt jotain varoihinsa kuuluvaa omaisuutta enintään kaksi vuotta ennen kuolemaansa jos perinnönjako on toimitettu, jäljennös jakokirjasta.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi on annettava kaikki muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen varojen ja velkojen arvioimisessa. Perukirjaan ei tarvitse liittää talletusten saldotodistuksia eikä tositteita kuolinpesän kuluista. Verotoimisto pyytää ne tarvittaessa. Perukirjassa tulisi myös kertoa, kuka hoitaa kuolinpesän puolesta muuhun kuin perintöverotukseen liittyviä veroasioita. Asianhoitajavaltuutuksen antaminen vaatii kaikkien pesänosakkaiden allekirjoituksen perukirjassa tai erillisen valtakirjan.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…